FrameMaker

  • Adobe FrameMaker là một tác giả và xuất bản giải pháp mạnh mẽ cho truyền thông kỹ thuật. Tận dụng lợi thế của một giao diện người dùng trực quan, công việc thống nhất và một mẫu dựa trên môi trường sáng tác để đơn giản hóa phân phối nội dung và phù hợp với yêu cầu tổ chức để thống nhất và xây dựng thương hiệu.

  • Adobe FrameMaker là một giải pháp hoàn chỉnh cho tác giả, phong phú, quản lý và xuất bản các tài liệu kỹ thuật. Hỗ trợ tốt nhất-trong-lớp XML/DITA và hỗ trợ DTD. Quản lý nội dung sử dụng out-of-the-box tích hợp với các hệ thống quản lý nội dung hàng đầu và Dropbox. Phối hợp với các đánh giá PDF, ngay cả trên các thiết bị di động. Dễ dàng xuất bản nhiều kênh, định dạng và màn hình tự nhiên từ bên trong FrameMaker không phải trả thêm chi phí, mà không có bất kỳ plug-ins.

(+84) 985 18 5665