Tin nội bộ

Thiết lập hệ thống quản lý, theo dõi thông tin công dân Nhật Bản đăng ký tham quan quốc hội Nhật bản

2018-11-20T12:20:19+00:00

Hệ thống cho phép quốc hội Nhật quản lý được thông tin người dân

Thiết lập hệ thống quản lý, theo dõi thông tin công dân Nhật Bản đăng ký tham quan quốc hội Nhật bản2018-11-20T12:20:19+00:00