Nghiên cứu và phát triển

Xây dựng website bán coupon, vouncher, phiếu giảm giá – khuyến mại, tổng hợp thông tin giảm giá – khuyến mại

2018-11-20T12:20:18+07:00

Trang web tập hợp các thông tin khuyến mại, giảm giá tất cả các

Xây dựng website bán coupon, vouncher, phiếu giảm giá – khuyến mại, tổng hợp thông tin giảm giá – khuyến mại2018-11-20T12:20:18+07:00

Xây dựng hệ thống tự động nhận dạng biển số xe (Building automatic license plate recognition)

2016-03-25T09:18:28+07:00

Tự động nhận dạng biển số xe máy là bài toán có tính thực

Xây dựng hệ thống tự động nhận dạng biển số xe (Building automatic license plate recognition)2016-03-25T09:18:28+07:00