Dùng hiển thị giá cho shop, siêu thị, nhà sách…

Made in Korea