ABSoft tham gia xây dựng hệ thống liên kết dữ liệu ảnh cho văn phòng chính phủ Nhật Bản. Đây là một dự án nằm trong hợp tác với đối tác Nhật Bản.

Hệ thống liên kết dữ liệu ảnh - văn phòng chính phủ Nhật bản